SaaS (Software-as-a-Service): Softver kao usluga predstavlja model licenciranja i isporuke softvera u kojem je softver licenciran na bazi pretplate i koji je centralno hostovan. SaaS-u korisnik obično pristupa putem web-brausera. SaaS je postao uobičajeni model isporuke za mnoge poslovne aplikacije, uključujući kancelarijski softver, softver za razmenu poruka, softver za obradu platnih lista, softver za upravljanje bazama podataka, softver za upravljanje, CAD softver, razvojni softver, gamifikaciju, virtualizaciju, računovodstvo, saradnju, Customer Relationship Management (CRM), Management Information Systems (MIS), planiranje resursa preduzeća (ERP), fakturisanje, upravljanje ljudskim resursima (HRM), upravljanje sadržajem (CM), Geografski informacioni sistemi (GIS)…

SaaS je inkorporiran u strategiju gotovo svih velikih kompanija.

TaaS (Training-As-A-Service): Ako u Vašoj kompaniji, a sve je više takvih, koristite “Cloud” (“oblak”), onda je potrebno i da se na odgovarajući način pobrinete da svi zaposleni znaju kako da na najbolji način iskoriste sve prednosti ovakvog načina poslovanja. Ovakav način obuke naziva se “Trening kao usluga”, odnosno “Training-As-A-Service” ili, skraćeno “Taas”… Detaljnije na…

IaaS (Infrastructure as a service): Infrastruktura kao usluga (IaaS) predstavlja online servise koji pružaju jasno definisane API metode komunikacije različitih komponenti (API – application programming interface) visokog nivoa koji se koriste za dereferenciranje raznih podataka niskog nivoa osnovne mrežne infrastrukture, kao što su fizički računarski resursi, lokacija, particioniranje podataka, skaliranje, sigurnost, backup… Hipervizori, kao što su Xen, Oracle VirtualBox, Oracle VM, KVM, VMware ESX / ESXi ili Hyper-V, LXD, pokreću virtualne mašine kao gosti. Bazni hipervizora u okviru operativnog sistema u oblaku mogu podržati veliki broj virtuelnih mašina i mogućnost pružanja najrazličitijih usluga prema zahtevima korisnika.

PaaS (Platform as a Service) : Platforma kao usluga (PaaS) ili aplikacijska platforma kao usluga (aPaaS) ili platformska usluga jeste kategorija usluga “u oblaku” koja obezbeđuje platformu na kojoj korisnici mogu da razvijaju, pokreću i upravljaju aplikacijama bez složenih poduhvata izgradnje i održavanja infrastruktura koja se obično povezuje s razvojem i pokretanjem aplikacije

XaaS (Everything-as-a-Service): XaaS vodi poreklo od “softver-kao-usluga” (SaaS), proširivši se na usluge kao što su “infrastruktura-kao-usluga“, “platforma-kao-usluga“, “skladištenje-kao-usluga“, “desktop-kao-usluga“, “oporavak sistema-kao-usluga“, pa čak i “marketing-kao-usluga” ili “zdravstvena zaštita-kao-usluga“. Omogućava veliku fleksibilnost korisnicima i kompanijama u prilagođavanju računarskih usluga svojim pravim potrebama.  XaaS zavisi od jake platforme za usluge u “oblaku” i pouzdanog povezivanja sa internetom.